Dla autorów

Autorów książek z zakresu historii i dyscyplin pokrewnych zainteresowanych ich opublikowaniem w Towarzystwie Wydawniczym Historia Iagellonica zapraszamy do kontaktu z odpowiednim redaktorem tematycznym. Każda propozycja wydawnicza poddawana jest wstępnej ewaluacji, dokonywanej przez Zarząd Wydawnictwa i pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uwzględniającej oryginalność pracy, specyfikę tematu oraz finansowanie publikacji (w tym jego źródła; wydawnictwo przygotowuje kalkulację kosztorysu). Po pozytywnym zaopiniowaniu Autor w ustalonym terminie nadsyła manuskrypt książki, który oddawany jest do zrecenzowania przez zewnętrznych specjalistów z danej dyscypliny naukowej. Ostateczna decyzja o publikacji podejmowana jest po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego.

dlaautorowwydawnictwo1.jpg

 

Wydawnictwo zapewnia Autorom ochronę w zakresie ustawy o prawie autorskim. Z Autorami podpisywane są umowy wydawnicze. 

Wszystkie publikacje są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych, a w niektórych wypadkach przez dwóch recenzentów. Towarzystwo stoi na stanowisku obligatoryjności recenzji. 

Towarzystwo stosuje zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom. Punktem odniesienia w tym zakresie są wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).  

Autor (lub redaktor pracy zbiorowej) składający propozycję wydawnicza zobowiązany jest: 

  • zagwarantować pełną oryginalność dzieła; 
  • unikać takich praktyk jak plagiat, autoplagiat, ghostwriting (publikowanie tekstów naukowych pod cudzym nazwiskiem), autorstwo widmo (pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do stworzenia dzieła), guest authorship (osoba, która dopisywana jest do grona autorskiego, mimo że nie wniosła do publikacji żadnego wkładu; 
  • precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie dzieła; 
  • współpracować z redaktorami i recenzentami w celu udzielania wszelkich wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości dotyczących złożonego tekstu.