Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona

  • Klient składając zamówienie za pomocą strony internetowej wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia, ewentualnego rozpatrywania skarg i reklamacji, oraz archiwizacji dokumentacji w celach rozliczeniowych.
  • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sposób uniemożliwiający wgląd osobom trzecim.
  • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
  • Administratorem wszystkich danych osobowych jest Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, z siedzibą w Krakowie (ul. Gołębia 13, 31-007), o numerze KRS 0000150955 (Sąd rejstrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON 351093099.